Skagen Byfond har i 2012 atter præmieret 3 huse for flot udført renovering.

Hans Baghs Vej 21, 9990 Skagen – Drachmanns villa – Villa Pax

Ejendommen er opført i 1828, som et øst-vest-vendt langhus i 11 fag med murede tavl- og teglhængt, opskalket heltag med halvvalm mod øst. Døre og vinduer er grønmalet, træværket sort tjæret. Ejendommen er beliggende i en stor tilplantet have, der er indhegnet med spolestakit.

I 2010 – 2011 blev ejendommen total restaureret i forbindelse med at der var opstået en række skader på bygningen ,som truede med at den vil forfalde helt. Der er udført en meget stor respektfuld restaurering som gør, at Villa Pax i dag er genopstået som fugl Phøniks, som den fantastiske historiefortæller om Skagens kunstnerkoloni. Hele restaureringen har genskabt huset og her er der ikke gået på kompromis nogen steder, hvilket viser den vej der bør følges, hvis man ønsker at bevare den kulturarv, som vi har overtaget og skal give videre.

Bygningen er med til løfte herlighedsværdien for Skagen og alle de besøgende som hvert år kommer og besøger Drachmanns Villa. Det må samtidigt ha’ været en glæde og fornøjelse, at som håndværkere deltage i dette arbejde og dermed kan viderebringe erfaringerne. Restaureringen er også et håb om, at flere af Skagens kunstnervillaer kan bevares for eftertiden ved en restaurering, således at området herlighedsværdi og kulturarv forøges.

  

Kuttervej 13, 9990 Skagen – Skipperskolen

Skagen Skipperskole blev opført i 2010 – 2011 og er eksponent for nutidens arkitektur. Bygningen er tegnet af AART Arkitekter og Ingeniørfirmaet Alectia AS.

Bygningen er udformet i hvide facader med inspiration i skibsarkitekturen, og den danner den markante overgang mellem havet og landet – et ved den lodrette væg og et ved den hvide og rene facade. Bygningen har en lethed der kan lede tankerne hen på sejlskibene. Bygningen optager samtidigt havnens to afgrænsninger og dermed danner facade mod land og hav. Samtidigt må det være en inspirerende bygning at modtage undervisning i med den udsigt der er der.

Fremtiden vil vise hvordan bygningen patinere med de hvide facader, men dette gælder for mange nutidige bygværker. Skipperskolen er sammen med Fiskernes Fiskeindustris nye kontorbygningen eksponent for den arkitektur, der vil skabe fremtidens Skagen Havn. Her skal bygningerne ikke være anonyme, men danne identitet for de virksomheder, der bor i dem og dermed være med til at sætte arkitekturen på dagsordenen i Skagen.

  

Østre Strandvej 101, 9990 Skagen

Ejendommen blev opført i 1957, tegnet af arkitekt Carl Albrechtsen og blev kendt under navnet Henriques hus eller blot 4711.

Den er beliggende på den yderste klitrække med udsigt over Kattegat og var et pudset murværks hus med en hvid tandsnitsgesims med buede tænder. Garagen har en tofløjet, hvidmalet port i sydgavlen. Taget var teglhængt og udført uden tagrender.

I 2011 blev ejendommen total renoveret og i den forbindelse blev huset forlænget med cirka fire meter. Der ud udført en meget respektfuld om- og tilbygning samt renovering, som ikke har ændret oplevelsen af huset – tvært imod. Det har været en total renovering, som i dag hæver huset herlighedsværdi og forøger oplevelsen. Samtidigt blev den eksisterende støttemur revet ned og en ny støttemur mod Østre Strandvej blev opført. Den eksisterende beplantning af marehalm og klitroser er blevet genplantet, således at haven fremstår mod vejen som den oprindelige.

Hele projektet er et klart billede på, hvordan Skagens huse skal behandles, således at området bevare den herlighedsværdi, som er så vigtigt for os, og som vi kan viderebringe i kulturarven.

Et så godt projekt tåler også en smule malurt i bægeret. Huset var oprindeligt opført uden tagrende – i dag er der opsat kasserende som egentlig er ganske anonyme, men skæmmes af de meget store nedløbsrør. Dette kunne have været gjort mere elegant og enkelt. Det samme med de to moderne veluxvinduer, placeret mod Østre Strandvej. Her ville det have været på sin plads og havde anvendt de mere passende støbejernsvinduer. Generelt og på trods af malurten – en god og repræsentativ bygning for hvordan Skagens huse bør bevares.